Vkládám zboží do košíku ... vyčkejte

1. Úvodní ustanovení

1.) Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky) jsou platné pro českou jazykovou verzi on-line systému provozovaném na internetu na doméně (URL) autodily.shoptime.cz, který umožňuje uzavírat Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku - dále jen Internetový obchod

2.) Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, přičemž upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z Kupní smlouvy.

3.) Prodávající je provozovatel internetového obchodu společnost ZH Verron, s.r.o se sídlem Výškovická 3085/2, 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ: 28631234 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu OSTRAVA, Česká republika, značka C35677, DIČ CZ28631234

4.) Kontaktní údaje Prodávajícího jsou:
ZH Verron, s.r.o , Hlavní 599, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika
Telefon: +420 558 650 417 , email: dotazy(zavináč)shoptime.cz

5.) Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

6.) Kupující je fyzická osoba (člověk) nebo právnická osoba (společnost), která uzavřela Kupní smlouvu.

7.) Kupující - spotřebitel je fyzická osoba (člověk), která nejedná při uzavírání Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§ 419 Občanského zákoníku).

8.) Kupní smlouvou se rozumí smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je koupě zboží nabízeného prodávajícím na Internetovém obchodě prodávajícího (dále jen Zboží).

9.) Objednávkou se rozumí proces objednávání zboží, který vzniká zvolením Zboží, vyplněním potřebných údajů v objednávkovém formuláři (např. množství, dodací adresa) a jeho odesláním Prodávajícímu prostřednictvím Internetového obchodu.

10.) Prodávající je oprávněn kdykoliv tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit. Práva a povinnosti z již uzavřených Kupních smluv se však řídí zněním Obchodních podmínek platným v okamžiku uzavření Kupní smlouvy, případné pozdější změny Obchodních podmínek nemají na již uzavřené Kupní smlouvy vliv.

2. Nabídka Zboží

1.) Zboží vystaveno prostřednictvím stránek Internetového obchodu není právně závaznou nabídkou. Jde jen o výzvu Kupujícím k zaslání závazného návrhu na uzavření Kupní smlouvy.

2.) Po kliknutí na nabídku konkrétního Zboží uvedenou v Internetovém obchodě se zobrazí jeho popis, přesná cena včetně DPH, informace o skladové dostupnosti a zpravidla také fotografie Zboží. Kupní cena Zboží je platná v době jeho zobrazení Kupujícímu, popřípadě k okamžiku odeslání Objednávky. Kupní cena Zboží podle Objednávky zůstává platná i v případě, že se po odeslání Objednávky vyšší kupní ceny daného druhu Zboží změní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.) Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost Zboží, které je zveřejněno na stránkách Internetového obchodu. Termíny dodání jsou upraveny v čl. 3.1.1.

3. Průběh Objednávky

1.) V případě zájmu o nabízené Zboží ho prostřednictvím kliknutí na tlačítko "DO KOŠÍKU" Kupující uloží do virtuálního nákupního košíku. Do nákupního košíku lze před odesláním objednávky uložit více položek. Po výběru zboží má Kupující možnost vyplnit další údaje požadované k vytvoření Objednávky, zejména vybrat způsob doručení Zboží a platby kupní ceny, a zadat své identifikační a kontaktní údaje v rozsahu nezbytném pro uzavření Kupní smlouvy. Kupující má možnost před odesláním Objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v Objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v Objednávce, především množství a druh Zboží a kontaktní údaje.

2.) Před odesláním objednávky se Kupujícímu v souhrnu zobrazí vždy Zboží uložené v nákupním košíku, cena tohoto Zboží včetně DPH, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho Zboží vč. nákladů na dopravu objednávaného Zboží a případné další daně a poplatky, pokud mají být Kupujícím uhrazeny.

3.) Odeslání Objednávky kliknutím na tlačítko "DOKONČIT OBJEDNÁVKU" se považuje za návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy. Kupující souhlasí, že zároveň s tímto krokem dochází k odeslání informací poskytovatelům služeb monitorování spokojenosti zákazníků a to společnostem Seznam, a.s. (Zboží.cz), Heureka Group a.s. (Heureka.cz) z čehož vyplývá zapojení Kupujícího do těchto služeb Monitoringu spokojenosti zákazníka tzn. Kupující obdrží jeden email s dotazníkem spokojenosti. Do těchto služeb zasílanými informacemi jsou pouze email Kupujícího a Název kupovaného Zboží. Jiné informace, především osobní informace jako jméno, adresa, telefon nebo hodnota objednávky se neodesílají. Zároveň se tímto Prodávajíci zavazuje, že Kupujícímu nebude v budoucnu zasílat žádné své propagační emaily jako Akční nabídky, Newslettery a emaily podobného charakteru.

4. Potvrzení přijetí Objednávky a vznik Kupní smlouvy

1.) Ihned jakmile Prodávající obdrží informace o objednávce je Kupující informován emailem o přijetí Objednávky do systému Prodávajícího obsahujícím kompletní souhrn objednávky vč. platební metody, celkové ceny, dopravy a objednaného zboží. Zároveň Kupující obdrží SMS o přijetí objednávky Prodávajícím do jeho systému. SMS obsahuje identifikační číslo Objednávky.

2.) Prodávající může požádat kupujícího o doplnění údajů potřebných pro odeslání Zboží. Kupující má proto povinnost vyplnit správně především emailovou adresu a telefon, na kterém jste k zastižení během dne.

3.) Prodávající tímto ve smyslu § 1740 Občanského zákoníku předem vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo výhradou. Toto ujednání je oboustranné, přičemž Kupní smlouva vždy vzniká na základě bezvýhradného přijetí návrhu druhé strany.

4.) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (neobvyklé množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Nepotvrdí-li Kupující Objednávku, může Prodávající, požadovat úhradu celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu, jinak je Prodávající oprávněn Kupní smlouvu neuzavřít. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

5.) Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno nepřirozeně nízkou cenu, zaviněnou např chybou výpočetní techniky. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

6.) Prodávající odešle Kupujícímu email buď o rozpracování Objednávky s uvedením data odeslání a nebo přímo o expedici Objednávky (v případě okamžité expedice nedochází ke kroku rozpracování Objednávky, ale zboží je expedováno ihned) na e-mailovou adresu nebo na telefonní číslo zadaném Kupujícím a tímto krokem je uzavřena Kupní smlouva. V případě, že Kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu tyto informace o rozpracování nebo expedici Objednávky nemohou být doručeny, je prodávající oprávněn Objednávku stornovat.

5. Aplikace Obchodních podmínek na podnikatele, užití českého práva

1.) Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí Občanským zákoníkem. Je-li Kupující spotřebitelem dle ust. § 419 Občanského zákoníku, řídí se Kupní smlouva vedle příslušných ustanovení Občanského zákoníku upravujícími kupní smlouvu (§ 2079 a násl.) rovněž ustanoveními Občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) a obecnou úpravou spotřebitelských smluv (§ 1810 a násl.).

2.) Je-li Kupující podnikatelem ve smyslu ust. § 420 – 421 Občanského zákoníku, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 a násl.) ani ustanovení o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) se na vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím - podnikatelem neužijí a vybrané práva a povinnosti v určitých oblastech, např. odpovědnost za vady, záruky za jakost či náhrada škody, mohou být v Obchodních podmínkách ujednána odchylně od příslušných ustanovení Občanského zákoníku, nejde-li o ustanovení kogentní povahy, které nepřipouští odchylnou dohodu smluvních stran.

3.) Není-li dále v těchto Obchodních podmínkách uvedeno, že se určitý článek nebo skupina článků Obchodních podmínek použije pouze pro Kupujícího – spotřebitele nebo naopak pro Kupujícího – podnikatele, užijí se tyto Obchodní podmínky na všechny Kupní smlouvy bez ohledu na to, zda je Kupujícím spotřebitel nebo podnikatel.

4.) Pro vztahy z Kupní smlouvy se užije české právo. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupující je oprávněn zadat údaje v rámci Objednávky rovněž v jiném než českém jazyce, pokud je tento pro Prodávajícího srozumitelný (jazyk slovenský nebo anglický).

6. Cena a platební podmínky

1.) Kupující je povinen řádně a včas zaplatit koncovou cenu objednávky způsobem vybraným Kupujícím v průběhu Objednávky. O tomto způsobu je Kupující informován emailem po odeslání Objednávky.

2.) Koncová cena Objednávky je cena za Zboží, náklady na dopravu a případně ceny za dobírku a je uvedena na Internetovém obchodě v posledním kroku Objednávky (Souhrn objednávky) před odesláním Objednávky Kupujícím. Koncová kupní cena je uvedena včetně DPH, vč. poplatků za dopravu. O koncové ceně je Kupující informován také emailem po odeslání Objednávky.

3. Přehled možných způsobů úhrad zboží a jejich ceny:
- na dobírku (příplatek 39,- Kč), bankovním převodem (bez příplatku), platba kartou přes službu GoPay (bez příplatku), hotovost (pouze při odběru zboží na výdejním místě Prodávajícího)

4) Faktura na Koncovou cenu vystavena Prodávajícím je zaslána kupujícímu spolu se Zbožím, slouží zároveň i jako daňový doklad, plus dodací list.

7. Storno Objednávky

1.) Storno Objednávky ze strany kupujícího - Kupující má právo stornovat Objednávku bez udání důvodu kdykoliv před odesláním Zboží. O odeslání Zboží je Kupující informován emailem a zároveň SMS od Prodávajícího. Po odeslání je možné Objednávku stornovat pouze v případě, že Prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání. Objednávku můž Kupující stornovat e-mailem odeslaným na emailovou adresu dotazy(zavináč)shoptime.cz, nebo telefonicky na čísle +420 558 650 417.

2.) Storno Objednávky ze strany Prodávajícího - Prodávající si vyhrazuje právo zrušit Objednávku nebo její část v těchto případech:
- Objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.)
- V případě, že Kupující si zvolil jako platbu za Zboží "Předem na účet bankovním převodem" nebo "Online platebu kartou" a zároveň tato platba nebyla uskutečněna.
- Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku koncové ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.

8. Dodání zboží

1.) Způsob a místo dodání Zboží je určeno Kupujícím v Objednávce. Prodávající splní povinnost dodat Zboží jeho odesláním na adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce, v případě osobního odběru pak předáním Zboží na sjednaném odběrném místě.

2. Přehled nabízených způsobů doručení zboží a jejich ceny:
Osobní odběr na výdejním místě Frýdlant nad Ostravicí - zdarma
Zásilkovna (dostupné pouze pro menší zásilky) - 73,- Kč
Česká pošta (Balík do ruky) - 97,- Kč
Česká pošta (Balík na poštu) - 90,- Kč
Česká pošta (Balík do Balíkovny) - 68,- Kč
Česká pošta (Balík do ruky nadrozměrná zásilka) - 220,- Kč
Přepravní služba PPL doručení na adresu - 99,- Kč
Přepravní služba GLS doručení na adresu - 99,- Kč
Přepravní služba GLS doručení na pobočku (GLS parcelshop) - 70,- Kč
Přepravní služba TOPTRANS doručení na adresu (nadrozměrná zásilka) - 190,- Kč
Přesná nabídka možnosti přepravy se zobrazuje Kupujícímu před dokončením Objednávky a to na základě rozměru Zboží, které má vloženo v Košíku.

3.) Cena dopravného za vybraný způsob dodání Zboží je Kupujícímu sdělena v rámci vytváření Objednávky, a přičtena ke kupní ceně Zboží a je tímto součástí Koncové ceny Objednávky

4.) Společně se Zbožím Prodávající odešle Kupujícímu rovněž daňový doklad ke Zboží.

5.) Prodávající předá Zboží z Objednávky, u kterého uvedl na internetovém obchodě dostupnost "SKLADEM", na přepravu od 1 do 3 pracovních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy.

6.) Pokud platí Kupující koncovou cenu převodem na účet, odešle Prodávající Zboží až po připsání platby na jeho účet. Pokud neuvede Kupující variabilní symbol (přiřazeno číslo Objednávky), popř. pokud uvede variabilní symbol chybně, může se termín dodání přiměřeně prodloužit o čas potřebný k identifikaci platby Kupujícího v rámci výpisu z bankovního účtu Prodávajícího.

7.) Prodávající nenese odpovědnost za důsledky způsobené zpožděním doručení nebo ztrátou zásilky zaviněných přepravcem nebo nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou, která spadá pod případ zásahu vyšší moci.

8.) V případě neobdržení zásilky ve stanovené lhůtě je zahájeno vyšetřování na straně přepravce, které může trvat několik dní. Během této lhůty nelze provést žádnou peněžní náhradu nebo zásilku znovu zaslat.

9.) Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího jeho předáním Kupujícímu (byla-li kupní cena zaplacena), jinak úplným zaplacením kupní ceny.

10.) Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající předá Zboží dopravci za účelem přepravy Zboží do místa určeného v Kupní smlouvě. Není-li Zboží zasláno prostřednictvím dopravce, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku o přechodu nebezpečí škody na věci jejím předáním Kupujícímu (§ 2121 a násl.).

11.) Kupující je povinen prohlédnout zboží a ještě před jeho převzetím od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě (zejména zda není roztržený nebo poškozený balík nebo originální obal zboží, pokud je to zjistitelné). V případě poškození zásilky viditelného při samotném předání je Kupující povinen zkontrolovat stav zboží v zásilce a o případném poškození zboží během přepravy je povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce, případně lze poškození oznámit dopravci prostřednictvím jeho nejbližšího depa nejpozději do 2 dnů od převzetí zásilky, nebo poškození oznámit Prodávajícímu a to emailem (reklamace(zavináč)shoptime.cz) a nebo telefonicky.

12.) Bez ohledu na to, zda zásilka jeví známky poškození či nikoliv, je Kupující vždy povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zásilky prohlédnout Zboží a případné vady reklamovat u Prodávajícího neprodleně po jejich zjištění a to emailem (reklamace(zavináč)shoptime.cz) a nebo telefonicky.

13.) Kupující je povinen informovat Prodávajícího o poškození Zboží způsobeného při jeho přepravě i v případě, že Zboží z tohoto důvodu od dopravce nepřevezme. V případě, že Kupující nesepíše reklamační protokol nebo obdobný záznam o poškození zásilky s dopravcem, nemůže prodávající brát na poškození zřetel (viz čl. 8.10.).

9. Reklamace dodaného Zboží ihned po doručení

1.) Kupující je povinen Zboží po jeho převzetí ihned prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození a postupovat podle bodu 8.12.

2.) V případě že doručené Zboží neodpovídá objednávce je Kupující povinen provést fotodokumentaci Zboží a o této skutečnosti informovat Prodavajícíjho emailem (reklamace(zavináč)shoptime.cz) nebo telefonicky. Prodávající má povinnost vyšetřit tuto chybu, porovnat s vlastními videozáznamy na expedičním skladě a seznámit s řešením situace Kupujícího.

10. Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím spotřebitelem

1.) Kupující - spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem).

2.) V případě odstoupení je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu Zboží s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list) na adresu provozovny: ZH Verron, s.r.o. Hlavní 599, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika. Na dodržení lhůty pro odstoupení postačuje prokazatelně odeslat odstoupení před uplynutím příslušné lhůty Prodávajícímu viz bod 10.3.

3.) Doporučeným způsobem odstoupení od kupní smlouvy je písemné odstoupení, jehož předvyplněný formulář je možné stáhnout na adrese https://autodily.shoptime.cz/dokumenty/vraceni_zbozi.pdf. Tento formulář je možné zaslat společně se zbožím, na adresu provozovny ZH Verron, s.r.o. Hlavní 599, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika. Formulář je možné zaslat i předem na emailovou adresu dotazy(zavináč)shoptime.cz. Kupující však může využít jakýkoliv dokument, který by měl obsahovat vždy jméno a příjmení, číslo Objednávky a datum odeslání Objednávky (datum nákupu) a číslo bankovního účtu pro vrácení peněz.

4.) V případě, že Kupující odešle Odstoupení od smlouvy bez vráceného zboží je Kupující povinen Zboží odeslat Prodávajícímu do 14 dnů ode dne, kdy odstoupení odeslal Prodávajícímu.

5.) Zboží, vrácené Kupujícím v důsledku odstoupení od Kupní smlouvy, prodávající přijímá jen na adrese provozovny uvedené v bodě 10.3. Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou Prodávajícím přebírány a Prodávající nenese odpovědnost za jejich ztrátu, zničení nebo poškození.

6.) Náklady na vrácení zboží platí Kupující, a to i v případě, že toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou.

7.) Kupující neodpovídá v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím způsobem, který je nutný k seznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží. Avšak v případě, že před odesláním Zboží Prodávajícímu dojde k poškození, opotřebení např. v důsledku montáže Zboží na vozidlo, odpovídá Kupující Prodávajícímu za škodu tímto způsobenou, nejvýše však do výše ceny Zboží. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok Kupujícího na vrácení ceny Zboží. Za poškození Zboží není považováno poškození původního obalu, vzniklé v důsledku vybalení Zboží.

8.) Pokud odstoupí Kupující od Kupní smlouvy oprávněně, je prodávající povinen nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení vrátit Kupujícímu kupní cenu včetně již uhrazených nákladů na dopravu Zboží odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání Zboží nabízeného Prodávajícím.

9.) Prodávající však bez ohledu na lhůtu uvedenou v článku. 10.4. není povinen zaslat peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující doručí Zboží na adresu dle čl. 10.2, popř. než mu Kupující prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

10.) Pokud odstoupí Kupující od Kupní smlouvy v rozporu s čl. 10.2 nebo s čl. 10.3. tj. zašle zpět Prodávajícímu bez platného odstoupení od kupní smlouvy, oznámí mu prodávající, že platnost odstoupení neuznal a zašle Zboží zpět na náklady Kupujícího.

11. Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím podnikatelem

1.) Za Kupujícího podnikatele se pro účely těchto Obchodních podmínek považují osoby uvedené v ust. § 420 a 421 Občanského zákoníku (bez ohledu na to, zda jde o osobu fyzickou nebo právnickou).

2.) Kupující – podnikatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy pro její podstatné porušení Prodávajícím, zejména bude-li Prodávající v prodlení s dodáním Zboží delším 14 dnů.

3.) Odstoupení musí být provedeno písemně, v odstoupení Kupující uvede číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.

4.) V případě platného odstoupení od Kupní smlouvy je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu, byla-li již do odstoupení uhrazena, a to bezhotovostně na účet Kupujícího, ze kterého byla kupní cena uhrazena.

12. Práva z vadného plnění a záruka za jakost pro Kupující – spotřebitele

1.) Kupující - Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí.

13. Práva z vadného plnění a záruka za jakost pro Kupující – podnikatele

1.) Práva Kupujícího – podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

2.) Je-li na stránkách Internetového obchodu uvedená délka záruční doby, je tato záruční doba určena pouze pro Kupující – spotřebitele, nikoliv pro Kupující – podnikatele. Na dotaz Kupujícího – podnikatele sdělí Prodávající délku záruční doby vztahující se ke konkrétnímu zboží ještě před uzavřením Kupní smlouvy.

14. Odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží nemá při převzetí vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

a) má Zboží vlastnosti, které Prodávající uváděl výslovně na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) a které je uvedeno v Kupní smlouvě popř. v Objednávce, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce Zboží popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

b) se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

c) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

3.) Před další instalací, případně povrchovou úpravou je Kupující povinen ověřit (vyzkoušet), zda se Zboží shoduje s požadavkem a zda správně pasuje (dosedá) na jeho vozidle.

4.) Zboží prodávané prodávajícím je (s vyjímkou autodoplňků) je určeno k odborné montáži. Proto je nutné při reklamaci předložit doklad o odborné montáži. Odbornou montáží se rozumí montáž v autoservisu nebo montáž osobou, která má oprávnění tuto činnost vykonávat.

5.) Záruka za jakost se nevztahuje, ujednání článku 12.1. se nepoužijí a Prodávající neodpovídá

 • a) za opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním
 • b) za vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, jestliže to vedlo k jeho poškození
 • c) za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží
 • d) za vady spojené s příslušenstvím
 • e) za vady zaviněné zásahem opraváře, mechanika
 • f) za vady spojené s jakoukoli vnější příčinou (například nárazem ...)

  6.) Kupující souhlasí s tím, že náhrada související škody, jež Kupujícímu vznikne v souvislosti s vadou Zboží, je ze strany Prodávajícího limitována do výše Kupní ceny zboží.

  15. Reklamace Zboží v záruční době

  1.) Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady Zboží a to následovně:

 • a) ideálně stáhnout a vyplnit formulář z adresy https://autodily.shoptime.cz/dokumenty/reklamacni_protokol.pdf
 • b) zaslat nebo osobně doručit výše formulář z bodu a) nebo vlastní reklamační dopis společně s reklamovaným Zbožím na adresu na adresu provozovny: ZH Verron, s.r.o. Hlavní 599, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika.
 • c) ideálně připojit doklad o montáži, protokol ze servisu. Při reklamaci elektronických a elektrických součástí motoru (pozn. ne interiéru) je nutno doložit protokol z diagnostiky vozidla.

  2.) Prodávající je povinen vyrozumět Kupujícího o výsledku reklamace nejpozději 30 dnů od přijetí Zboží do reklamace

  16. Nároky Kupujícího – spotřebitele z vad Zboží

  1.) Nároky uvedené v tomto čl. 16 vztahují pouze na Kupující – spotřebitele. Práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 – 2117 a § 2161 – 2174 Občanského zákoníku.

  2.) Za vadu Zboží se považuje i dodání Zboží, které nemá kteroukoliv z požadovaných vlastností uvedených v čl. 14.1.

  3.) Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může Kupující požadovat dodání nového Zboží bez vad, avšak týká-li se vada jen součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující od Kupní smlouvy odstoupit. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit.

  4.) Jde-li o takovou vadu Zboží, jehož výměna za nové Zboží by byla vzhledem k povaze vady neúměrná (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), má Kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady, které zajistí Prodávající.

  5.) Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad či na výměnu součásti Zboží (čl. 5.5.3) nebo na bezplatnou opravu Zboží (čl. 5.5.4), může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

  6.) Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že má vadu (např. bylo-li to výslovně a srozumitelně uvedeno v popisu Zboží v Kupní smlouvě, popř. též na stránkách Internetového obchodu), anebo Kupující vadu sám způsobil.

  17. Možnost mimosoudního řešení sporů

  1.) V případě vzniku sporu mezi Kupujícím – spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývajícího z Kupní smlouvy, je Kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

  2.) Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující poprvé u Prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení Prodávajícího s jejím vrácením).

  18. Ochrana osobných údajov - GDPR

  1.) Správcem osobních údajů je Prodávající - společnost ZH Verron, s.r.o. (dále jen: „Správce“), kontaktní informace na stprávce jsou uvedeny v čl. 1.3. a 1.4.

  2.) Správce se zavazuje, že jedná ve smyslu čl. 13 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) s osobními údaji Kupujícího, který správci poskytl své osobní údaje za účelem uzavření a plnění příslušné kupní smlouvy.

  3.) Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  4.) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

  5.) Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, číslo účtu (v případě odstoupení od smlouvy, reklamace, přeplateku) u Kupujícího - podníkatele dále IČ a DIČ, adresu podnikaní nebo sídla společnosti.

  6.) Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení,

  7.) Účelem zpracování osobních údajů je v rozsahu právního základu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení: o vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících zKupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné Kupní smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit

  8.) Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže ze všech úložišť, není-li právními předpisy stanovena povinnost archivace dokumentů obsahujících osobní údaje po delší dobu (zejména podle zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví nebo zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

  9.) Příjemci osobních údajů jsou: účetní firma Dakopo, s.r.o., PPL CZ s.r.o., GLS s.r.o., Zásilkovna s.r.o., Česká pošta, Toptrans s.r.o., Heureka Group a.s. – zasílání dotazníku spokojenosti (pouze email), Seznam a.s. – zasílání dotazníku spokojenosti (pouze email)

  10.) Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

  11.) Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce je oprávněn zpracovávat vaše osobní údaje manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím zpracovatele, nacházejícího se v postavení zpracovatele osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány ve formě elektronických databází na zabezpečených datových úložištích správce nebo jeho smluvních partnerů v postavení zpracovatelů osobních údajů.

  12.) Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů. Správce i zpracovatel zabezpečují zpracovávané osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv zaměstnanců k příslušným informačním systémům, fyzickým zabezpečením prostor a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internet.

  13.) Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

  14.) Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře Kupující potvrzuje, že je seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu je přijímá.

  19. Ostatní ustanovení

  1.) Prodávající tímto informuje Kupujícího, že zajišťuje bezplatný zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů a to na své provozovně ve Frýdlantě nad Ostravicí.

  2.) Kupující je dále oprávněn odevzdat baterie a akumulátory na sběrných místech REMA uvedených na jejích webových stránkách.

  20. Závěrečná ustanovení

  1.) V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy.

  2.) Toto znění Obchodních podmínek je účinné od 23.6.2022

  3.) Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, ve kterém jsou uvedeny na Internetovém obchodě Prodávajícího v den odeslání Objednávky Kupujícím.